Sweden

Term and conditions: 

Användarvillkor

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i de produkter som presenteras på denna webbplats kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

1 Om distributören

Information på denna webbplats förmedlas av Source UK Services Limited ("Source UK"), ett aktiebolag inregistrerat i England och Wales, med registreringsnummer 6649814, samt med säte på adressen 110 Cannon Street, London, EC4N 6EU. Source UK är godkänt och regleras av den brittiska finansmarknadsmyndigheten ("FCA").

Denna webbplats tillhandahåller information om olika investeringsprodukter, huvudsakligen börshandlade fonder och börshandlade andelsbevis ("Source UK:s produkter"). Tillhandahållandet av sådan information kan utgöra ett ekonomiskt främjande av Source UK. Användningen av denna webbplats är föremål för följande villkor (Villkoren) som ska läsas noggrant. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att du binds juridiskt av dessa Villkor. Besök inte denna webbplats om du inte godkänner dessa Villkor.

2 Informationsspridning

Informationsspridningen och materialet på denna webbplats kan begränsas enligt lag i vissa länder. Ingen den av informationen är riktad till, eller avsedd för spridning till, eller användning av, en person eller företag i en jurisdiktion (på grund av nationalitet, bostadsort, hemvist eller säte) där offentliggörande, spridning eller användning av sådan information skulle stå i strid med lokal lag eller skulle göra Source UK föremål för krav på registrering eller licensgivning i sådan jurisdiktion. Du måste informera dig och följa sådana begränsningar i din jurisdiktion och genom att besöka denna webbplats intygar du att du har gjort det. Informationen på denna webbplats är inte avsedd att spridas och utgör inte ett erbjudande att sälja eller att värva kunder till ett erbjudande att köpa värdepapper i USA till eller till förmån för en person boende i USA (som är en i USA bofast person eller med kompanjonskap i USA eller företag organiserade enligt lagarna där). Source UK:s produkter har inte registrerats i USA enligt lagen om investeringsbolag Investment Company Act av 1940 och äganderätt i dessa är inte registrerad i USA enligt den amerikanska värdespapperslagen Securities Act av 1933.

3 Inget erbjudande

Informationen och materialet på denna webbplats, inklusive eventuellt försäljningsdokument, är avsett att endast användas i informationssyfte. informationen utgör inte i någon del ett offentligt erbjudande av värdepapper enligt någon tillämplig lagstiftning, eller ett erbjudande om att sälja, eller en värvning, eller ett erbjudande om att köpa värdepapper, däribland, men inte begränsat till, Source UK:s produkter.

4 Ingen investeringsrådgivning

Denna webbplats publiceras endast i informationssyfte och utgör inte någon investering, någon juridisk, skattemässig eller annan rådgivning. Informationen ska inte användas som underlag för ett beslut om investering. Webbplatsen är inte skräddarsydd för de behov om en enskild investerare har och innehåller ingen personlig rekommendation som rör Source UK:s produkter eller någon annan investeringsprodukt, eller någon försäkran om att en investering eller strategi är lämplig eller passande för dina enskilda omständigheter. Om någon information på denna webbplats hänvisar till någon viss skattemässig behandling, beror den beskrivna skattemässiga behandlingen på de enskilda omständigheterna för varje kund och kan bli föremål för ändringar i framtiden. Blivande investerare bör skaffa sig oberoende investeringsråd och informera sig om tillämpliga rättsliga krav, bestämmelser som rör valutareglering och skatter i den egna jurisdiktionen.

5 Fondtransaktioner av anslutna parter

Enligt bestämmelserna i produktprospektet och i UCITS-direktiven, kan anslutna parter avtala eller ingå finansiella, bankrelaterade eller andra transaktioner med avseende på Source UK:s produkter. Dessutom kan anslutna parter investera och idka handel med andelar i en fond på deras respektive enskilda konton, för någon annans konto eller för att tillhandahålla startkapital till de olika delfonderna. Dessa innehav kan, vid behov, utgöra en stor den av en enskild delfond. Emellanåt kan sådana innehav till och med utgöra majoriteten av den aktuella delfondens nettotillgångsvärde. Det finns inga krav (uttryckliga eller underförstådda) på anslutna parter att de ska äga innehav i en delfond vid varje tidpunkt.

6 Investeringsavkastning

Investeringar kan innebära en betydande risk. Tidigare utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Kursen på investeringar kan sjunka eller stiga och kan påverkas av förändrade växelkurser. En investerare kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Kursen på investeringar som är noterade på en fondbörs fastställs genom tillgång och efterfrågan och kan inte jämställas med värdet på investeringens underliggande tillgångar. Gå till aktuell delfonds prospekt eller försäljningsdokument för mer detaljer för de finansiella åtaganden och risker involverade vid investering i en särskild fond.

7 Ingen garanti

Informationen på denna webbplats har hämtats från källor som av Source UK anses vara trovärdiga. Informationen är emellertid oreviderad. Ingen uttrycklig eller underförstådd garanti eller försäkran lämnas:

(i) i förhållande till någon del eller egenskap hos webbplatsen eller någon information på den,

(ii) vad gäller korrekthet, fullständighet, tillgänglighet, läglighet, säljbarhet eller lämplighet för information på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till eventuella citat, nyheter, åsikter, kommentarer, rekommendationer, data eller kursangivelser,

(iii) för att tillgång till en del på webbplatsen kommer att vara oavbruten eller fri från avbrott, funktionsstörningar eller fel vid överföring,

(iv) vad gäller framtida avkastning från en Source UK-fond eller någon annan investeringsprodukt, eller

(v) vad gäller resultat eller utfall som kan erhållas genom användning av webbplatser.

All information på denna webbplats kan ändras, uppdateras eller tas bort utan föregående meddelande, dock har Source UK ingen skyldighet att uppdatera informationen och försäkrar inte att Source UK eller någon annan person kommer att göra det.

8 Inget ansvar för förlust eller skada

Source UK (inklusive dess chefer, tjänstemän eller anställda, tredje parts ombud och dotterbolag) är inte ansvariga för förlust eller skada av något slag, i sin helhet eller delvis, oavsett hur sådan förorsakats, som ett resultat av användning av, tilltro till, fel på eller oförmåga att nå denna webbplats eller någon därtill knuten webbplats, eller som ett resultat av en handling eller ett förbiseende från någon annan part som är involverad i att göra denna webbplats eller informationen på den tillgänglig till dig, vare sig omständigheterna för sådan skada eller förlust låg inom Source UK:s kontroll eller ej, eller om Source UK kände till möjligheten till att skada eller förlust skulle uppstå.

Villkoren är inte avsedda att utesluta eller begränsa någon skyldighet eller åliggande som Source UK kan ha enligt brittisk lag.

9 Skadeersättning

Du samtycker till att ersätta Source UK och dess dotterbolag för förluster, krav, skador, kostnader och utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden) som uppstår från eller på grund av:

(i) att du använder webbplatsen,

(ii) att du bryter mot någon av villkoren eller någon försäkran du har gjort häri, eller

(iii) att du överträder tillämplig lag, förordning, författning eller tredje parts rättigheter.

Denna webbplats och åtkomst till den kan när som helst upphöra, med eller utan meddelande, oavsett anledning. Uppsägning av din åtkomst och användning av webbplatser befriar dig inte från några skyldigheter som uppstått före uppsägningen eller begränsar inte något ansvar som du annars kan ha gentemot Source UK.

10 Ändringar och ytterligare villkor

Genom att godkänna villkoren, samtycker du också till att bindas av ytterligare eller alternativa villkor som gäller för enskilda sidor på denna webbplats eller enskilda dokument som kan laddas ned från denna webbplats, enligt vad som anges på de sidorna eller i de dokumenten. Ditt fortsatta användande av denna webbplats innebär att du samtycker och är insatt i eventuella ytterligare och ändrade villkor. Om du går till en sida eller ett dokument och inte förstår, eller inte samtycker till att bindas av, eventuella ytterligare eller alternativa villkor som anges, måste du lämna den sidan eller dokumentet omedelbart.

Source UK kan ändra villkoren när som helst, utan ytterligare meddelande till dig.

11 Länkade webbplatser

Denna webbplats kan ge adresser eller hyperlänkar som leder dig till andra webbplatser ("Länkade platser"). Vi har inte granskat, ej heller godkänner eller rekommenderar vi några erbjudna produkter eller tjänster eller information på den länkade platserna, och friskriver oss från ansvar för deras innehåll eller konsekvenser av användningar av dem. Webbadresser och hyperlänkar på denna webbplats tillhandahålls endast av praktiska skäl och i informationssyfte. Länkade platser besöks på egen risk.

Du får inte länka denna webbplats till någon annan webbplats på ett sådant sätt att det blir möjligt för en användare att kringgå den sida som innehåller villkoren.

12 Internetkommunikation

För att bibehålla säkerheten i systemet, skydda personal och upptäcka bedrägeri och andra brott, förbehåller sig Source UK Services Limited rätten att övervaka all Internetkommunikation, inklusive webb- och e-posttrafik, till och från sina domäner. Övervakning omfattar kontroller av, men inte begränsat till, virus och annan skadlig kod, kriminell verksamhet och användning eller innehåll som är obehörig.

En "cookie" är information som en webbplats lagrar på din dator så att den kan komma ihåg någon om dig vid ett senare tillfälle. Cookies används normalt på Internet och skadar inte din dator. De cookies som finns på denna webbplats används i samband med SSL för autentisering och beviljande av tillstånd. Cookies används också för att registrera användarens åtkomstinställningar och preferenser och fungerar som en flagga som hjälper oss att känna igen när vi redan har bett dig delta i en Internetbaserad marknadsundersökning och för att undvika att du uppmanas fylla i samma frågeformulär varje gång du besöker denna webbplats.
De innehåller inte någon personlig information som andra kan läsa och tolka om dig, som till exempel ditt namn eller kontonummer. Om du inte vill att vi ska använda cookies när du besöker denna webbplats, kan du ställa in ditt webbläsarprogram så att det inte godkänner cookies, eller välja bort dem. Vänligen gå till ditt webbläsarprograms hjälpsida för ytterligare information. Lägg märke till att användningen av cookies är grundläggande för att denna webbplats ska fungera, och att välja bort dem eller att inte godkänna cookies kan påverka sidans funktion.

13 Upphovsrätt och äganderätt

Såvida inte annat anges, ägs denna webbplats och dess innehåll av Source UK, och kan innehålla information, text, grafik, video, programvara, logotyper och annat material ("Innehåll") so är skyddat genom upphovsrätt, varumärken eller annan äganderätt. Inget tillstånd medges för att ladda upp, kopiera, ändra, publicera, gestalta, modifiera eller dela ut Innehållet på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Source UK. All immateriell äganderätt i någon del av världen som är tillgänglig i innehållet på denna webbplats och som tillhör Source UK Services Limited eller Source Holdings Limited, förutom uttryckligen medgiven, förbehålles härmed.

14 Varumärken

Denna webbplats innehåller åtskilliga registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör Source Holdings Limited. Dessa varumärken omfattar, men är inte begränsade till, logotyperna "Sourceetf" och "Sourceetf". Om du är tveksam om huruvida ett föremål är ett varumärke tillhörigt Source Holdings Limited, vänligen kontakta oss på huvudkontoret på adressen nedan för ett förtydligande.

15 Tillämplig lag och jurisdiktion

Användandet av denna webbplats ska styras och tolkas i enlighet med engelsk lag och en tvist som uppstår i samband med denna webbplats är föremål för jurisdiktionen i engelska domstolar.

Terms & Conditions of Use

1 About the distributor

 The information contained on this website is communicated by Source UK Services Limited ("Source UK"), a limited company registered in England and Wales, with registered number 6649814, having its registered office at 110 Cannon Street, London, EC4N 6EU. Source UK is authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority ("FCA"). Source ETFs are UCITS, regulated by the Irish Central Bank and recognised under s.264 of the Financial Services and Markets Act 2000. Source exchange traded commodities (ETCs) are approved for distribution in Europe.

This website provides information about various investment products, mainly exchange traded funds and exchange traded certificates ("Source UK Products"). The provision of such information may constitute a financial promotion by Source UK.  The use of this website is subject to the following terms and conditions (the Terms) which you should read carefully. By using this website you agree to be legally bound by these Terms. If you do not accept these Terms, please do not use this website.

2 Distribution of information

The distribution of the information and material on this website may be restricted by law in certain countries. None of the information is directed at, or is intended for distribution to, or use by, any person or entity in any jurisdiction (by virtue of nationality, place of residence, domicile or registered office) where publication, distribution or use of such information would be contrary to local law or regulation, or would subject Source UK to any registration or licensing requirements in such jurisdiction. You must inform yourself about, and observe any such restrictions in your jurisdiction and by accessing this website you represent that you have done so. The information on this website is not for distribution and does not constitute an offer to sell or the solicitation of any offer to buy any securities in the United States to or for the benefit of any United States person (being residents of the United States or partnerships or corporations organised under the laws thereof). The Source UK Products have not been registered in the United States under the Investment Company Act of 1940 and interests therein are not registered in the United States under the Securities Act of 1933.

3 No offer

The information and material on this website, including any offering document, is intended to be used for information purposes only. None of the information constitutes a public offer of securities under any applicable legislation, or an offer to sell, or a solicitation or an offer to purchase, any financial instruments, including but not limited to the Source UK Products.

4 Website user categorisation

The institutional investor section of the website and its content is restricted to “Institutional Investors” only (as defined below) and is not intended for retail or private investors.

For the purposes of these terms, references to an "Institutional Investor" shall include:

(a) a person authorised by the FCA to conduct regulated investment activities in the United Kingdom and a person in another member state of the EU similarly authorised by a local regulatory body equivalent to the FCA;

(b) a government, local authority or international organisation;

(c) any body corporate which satisfies (or is a member of the same group as an undertaking which satisfies) either of the following size requirements: (i) that it is a company which has more than 20 members (or is the subsidiary of a parent undertaking which has more than 20 members), and it has a called up share capital or net assets of not less than £500,000; or (ii) that it is a company and it has a called up share capital or net assets of not less than £5 million;

(d) any unincorporated association or partnership which has net assets of not less than £5 million;

(e) a trustee of a trust which has assets (before deducting the amount of its liabilities) of £10 million or more or has had assets (before deducting the amount of its liabilities) of £10 million or more at any time during the year prior to accessing this part of the Website;

(f) any person whilst acting in the capacity of director, officer or employee of any of the persons listed at (c), (d) or (e) above where that person’s responsibilities, when acting in that capacity, involve him in the person listed at (c), (d) or (e) above engaging in investment activity; and

(g) any other person whose ordinary activities involve him in investing in funds for the purposes of a business carried on by them.

In accessing the website as an Institutional Investor you will be undertaking, warranting and representing to Source that you are an Institutional Investor.Please note that Source will be acting in reliance upon your undertaking, warranty and representation and you shall indemnify us and hold us harmless against all claims liabilities, losses, damages, costs and expenses incurred or suffered by us by reason of any breach of such undertaking, warranty and representation.

As a matter of general policy Source will not conduct regulated investment activities with any person as a result of their receiving information from the website, unless agreed otherwise with an institutional investor.

Any non-Institutional Investor should click on “I am a private investor” to access the retail or private investor section of the website.

5 No investment advice

This website is published solely for information purposes and does not constitute investment, legal, tax or other advice. It should not be relied upon in making an investment decision. The website is not tailored to the needs of any individual investor and does not contain any personal recommendation relating to any Source UK Products or other investment product, or any representation that an investment or strategy is suitable or appropriate for your individual circumstances. If any information on this website refers to a particular tax treatment, the tax treatment described depends on the individual circumstances of each client and may be subject to change in future. Prospective investors should obtain independent investment advice and inform themselves as to applicable legal requirements, exchange control regulations and taxes in their jurisdiction.

6 Fund Transactions by Connected Parties

Subject to the provisions of the product prospectus and the UCITS regulations, connected parties may contract or enter into any financial, banking or other transactions with respect to the Source UK Products. In addition, connected parties may invest in and deal in shares relating to any fund for their respective individual accounts, for the account of someone else or for the purposes of providing seed capital to the various sub-funds. These holdings may, on occasion, constitute a large portion of a single sub-fund. From time to time, such holdings may even constitute the majority of the Net Asset Value of the relevant sub-fund. There is no requirement (express or implied) on connected parties to maintain positions in a sub-fund at any time.

7 Investment performance

Investments can involve significant risk. Past performance is not a guarantee of future performance. The price of investments can go down as well as up and may be affected by changes in rates of exchange. An investor may not get back the amount invested. The price of investments listed on an exchange is determined by supply and demand, and may not equate to the value of the investment's underlying assets. Please refer to the relevant fund's prospectus or offering document for further details of the financial commitments and risks involved in investing in a particular fund.

8 No warranty

Information contained on this website has been taken from sources considered by Source UK to be reliable, however the information is unaudited. No express or implied warranty or representation is given:

(i) in relation to any aspect or characteristic of the website or any information contained on it;

(ii) as to the accuracy, completeness, availability, timeliness, merchantability or fitness for purpose of any information on the website, including but not limited to any quotations, news, opinions, commentaries, recommendations, data or pricing;

(iii) that access to any aspect of the website will be uninterrupted or free from delays, malfunctions or errors in transmission;

(iv) as to the future performance of any Source UK Fund or other investment product; or

(v) as to any result or outcome that may be obtained from use of the website.

Any of the information on this website may be changed, updated or removed without prior notice, however Source UK is under no obligation to update the information and does not represent that it or any other person will do so.

9 No liability for loss or damage

Source UK (including any of its directors, officers or employees, third party agents and affiliates) will not be liable for any loss or damage of any kind, in whole or in part, howsoever caused, resulting from the use of, reliance upon, failure of or inability to access this website or any linked website, or resulting from the act or omission of any other party involved in making this website or the information on it available to you, whether or not the circumstances giving rise to such loss or damage were within the control of Source UK or Source UK knew of the possibility of loss or damage arising.

The Terms and Conditions are not intended to exclude or restrict any duty or liability Source UK may have under the UK regulatory system.

10 Indemnity

You agree to indemnify Source UK and its affiliates against any losses, claims, liabilities, damages, costs and expenses (including reasonable legal fees) arising from or relating to your:

(i) use of this website;

(ii) breach of any of the Terms and Conditions or any representation made by you herein; or

(iii) violation of any applicable law, statute, regulation or any third party's rights.

This website and access to it can be terminated at any time, with or without notice, and for any reason. Termination of your access and use of the website does not relieve you of any obligations arising prior to such termination, or limit any liability that you otherwise may have to Source UK.

11 Modifications and additional terms and conditions

By accepting the Terms and Conditions, you also agree to be bound by any additional or alternative terms and conditions that apply to individual pages within this website or individual documents that may be downloaded from this website, as specified on those pages or documents. Your continued use of this website shall signify your agreement with and understanding of any additional or modified terms or conditions. If you access a page or document and do not understand, or do not agree to be bound by, any additional or alternative terms and conditions specified, you must cease using that page or document immediately.

Source UK may change the Terms and Conditions at any time, without further notice to you.

12 Linked websites

This website may provide addresses or hyperlinks which lead you to other websites ("Linked Sites"). We have not reviewed nor do we endorse or recommend any products or services offered or information contained on Linked Sites, and disclaim any liability for their content or any consequences of their use. Any web addresses and hyperlinks in this website are provided solely for convenience and information. Accessing any Linked Sites shall be at your own risk.

You must not link this website to any other website in such a way as to make it possible for a user to bypass the page containing the Terms and Conditions.

13 Internet Communications

In order to maintain the security of its systems, protect its staff and detect fraud and other crimes, Source UK Services Limited reserves the right to monitor all internet communications, including web and email traffic, into and out of its domains. Monitoring includes checks for, but not limited to; viruses and other malignant code, criminal activity, and use or content which is unauthorized.

A 'cookie' is information that a website stores on your computer so that it can remember something about you at a later time. Cookies are commonly used on the Internet and do not harm your computer. The cookies on this website are used in conjunction with SSL for the purpose of authentication and authorisation. Cookies are also used to record the user's access configuration and preferences and to act as a flag to help us recognise when we have already asked you to participate in any on-line market research and to prevent you from being asked to complete the same questionnaire every time that you visit this website. They do not include any personal information that others could read and understand about you, such as your name or account numbers. If you do not want us to use cookies when you visit this website, you can configure your browser not to accept them or opt-out. Please refer to your browser's help facility for further information. Please note, the use of cookies is fundamental to the operation of this website, and that opting out or refusal to accept cookies may affect its operation.

14 Copyright and proprietary rights

Unless otherwise specified, this website and its content are owned by Source UK, and may contain information, text, graphics, video, software, logos, and other materials ("Content") that are protected by copyright, trademarks, or other proprietary rights. No permission is granted to upload, copy, modify, post, frame, amend or distribute Content in any way without obtaining the prior written permission of Source UK. All intellectual property rights in any part of the world which subsist in the contents of this website and which belong to Source UK Services Limited or Source Holdings Limited, save as expressly granted, hereby reserved.

15 Trade Marks

This website contains numerous registered and unregistered trade marks belonging to Source Holdings Limited. These trade marks include, but are not limited to, ‘Sourceetf" logo, ‘Sourceetf' and ‘T-ETC'. If you are in doubt as to whether an item is a trade mark of Source Holdings Limited, please contact us for clarification at the registered office address below.

16 Governing law and jurisdiction

Use of this website shall be governed by and construed in accordance with English law and any dispute arising in relation to this website is subject to the jurisdiction of the English courts.

Allgemeine Nutzungsbedingungen für die Website von Source UK Services Limited

1 Die Vertriebsgesellschaft
Die auf dieser Website enthaltenen Informationen werden von Source UK Services Limited ("Source UK") bereitgestellt, einer in England und Wales unter der Registernummer 6649814 eingetragenen Limited Company mit Sitz in 110 Cannon Street, London, EC4N 6EU. Source UK ist von der UK Financial Services Authority („FCA") zugelassen und untersteht deren Aufsicht.

Auf dieser Website werden Informationen über diverse Anlageprodukte bereitgestellt. Hierbei handelt es sich in erster Linie um börsengehandelte Fonds (ETFs) und börsengehandelte Zertifikate (ETCs) („die Produkte von Source UK"). Die Bereitstellung dieser Informationen stellt möglicherweise Werbung für Finanzprodukte durch Source UK dar. Die Nutzung dieser Website unterliegt den folgenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen („die Allgemeinen Nutzungsbedingungen"); bitte lesen Sie sie sorgfältig. Mit der Nutzung dieser Website erkennen Sie diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen als rechtsverbindlich an. Falls Sie diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen nicht anerkennen, nutzen Sie bitte diese Website nicht.

2 Verbreitung von Informationen
Die Verbreitung von Informationen und Materialien auf dieser Website kann in bestimmten Ländern gesetzlich verboten sein. Die Informationen richten sich in keinerlei Hinsicht an Personen oder Körperschaften in einem Hoheitsgebiet (aufgrund von Nationalität, Aufenthaltsort, Wohnsitz oder eingetragenem Sitz), in dem die Veröffentlichung, Verbreitung oder Verwendung dieser Informationen gegen vor Ort geltende Gesetze oder Bestimmungen verstoßen würde oder in dem Source UK Registrierungs- oder Lizenzierungsvorschriften unterliegen würde, und sind auch nicht für die Verbreitung in einem solchen Hoheitsgebiet vorgesehen. Sie müssen sich selbst über etwaige Beschränkungen dieser Art in Ihrem Hoheitsgebiet informieren und diese beachten und erklären mit dem Besuch dieser Website, dass Sie dies getan haben. Die Informationen auf dieser Website sind nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten vorgesehen und stellen kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebotes für Wertpapiere in den USA an eine oder zugunsten einer US-Person dar. (Als US-Personen gelten Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten sowie Personen- und Kapitalgesellschaften, die nach den Gesetzen dieses Landes gegründet wurden.) Die Produkte von Source UK sind in den Vereinigten Staaten nicht nach dem Investment Company Act von 1940 registriert, und Beteiligungen daran sind in den Vereinigten Staaten nicht nach dem Securities Act von 1933 registriert.

3 Kein Angebot
Die auf dieser Website enthaltenen Informationen und Materialien, einschließlich etwaiger Verkaufsprospekte, werden lediglich zu Informationszwecken bereitgestellt. Diese Informationen stellen weder ein öffentliches Zeichnungsangebot für Wertpapiere nach anwendbarem Recht noch ein Angebot, Finanzinstrumente zu verkaufen oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Finanzinstrumente, insbesondere für die Produkte von Source UK, dar.

4 Keine Anlageberatung
Diese Website wird ausschließlich für Informationszwecke veröffentlicht und stellt keine Anlage-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung dar. Sie sollte nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung dienen. Die Website ist nicht auf den Bedarf eines individuellen Anlegers zugeschnitten und enthält keinerlei persönliche Empfehlungen bezüglich der Produkte von Source UK oder sonstiger Anlageprodukte und keinerlei Erklärungen, dass eine Anlage oder Strategie für Ihre persönlichen Umstände geeignet oder angemessen ist. Falls Informationen auf dieser Website sich auf eine bestimmte steuerliche Behandlung beziehen, so hängt die steuerliche Behandlung von den individuellen Umständen jedes einzelnen Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. Potenzielle Anleger sollten eine unabhängige Anlageberatung einholen und sich über die geltenden gesetzlichen Anforderungen, Devisenkontrollbestimmungen und die Besteuerung in ihrem Hoheitsgebiet informieren.

5 Wertentwicklung von Anlagen
Anlagen können mit wesentlichen Risiken verbunden sein. Die Wertentwicklung der Vergangenheit bietet keine Garantie für die künftige Wertentwicklung. Die Kurse von Anlagen können sowohl sinken als auch fallen und von Wechselkursschwankungen beeinflusst sein. Ein Anleger erhält möglicherweise nicht den vollen investierten Betrag zurück. Die Kurse von börsennotierten Anlagen werden durch Angebot und Nachfrage bestimmt und entsprechen möglicherweise nicht dem Wert der zugrundeliegenden Vermögenswerte. Nähere Einzelheiten zu den finanziellen Verpflichtungen und Risiken, die mit einer Anlage in einem bestimmten Fonds verbunden sind, können Sie dem jeweiligen Fondsprospekt oder Verkaufsprospekt entnehmen.

6 Keine Gewähr
Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die Source UK für zuverlässig erachtet. Die Informationen wurden jedoch nicht geprüft. Es werden keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Erklärungen oder Zusicherungen hinsichtlich des Folgenden abgegeben:

(i) bezüglich irgendwelcher Aspekte oder Eigenschaften der Website oder dort enthaltener Informationen;

(ii) bezüglich der Genauigkeit, Vollständigkeit, Verfügbarkeit, Rechtzeitigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für bestimmte Zwecke von Informationen auf der Website, insbesondere von Zitaten, Nachrichten, Meinungen, Kommentaren, Empfehlungen, Daten und Preisangaben;

(iii) dass der Zugang zu irgendeinem Teil der Website ununterbrochen oder frei von Verzögerungen, Funktionsstörungen oder Übertragungsfehlern verfügbar ist;

(iv) bezüglich der zukünftigen Wertentwicklung eines Fonds von Source UK oder eines anderen Anlageprodukts; und

(v) bezüglich jedweder Resultate oder Ergebnisse, die durch die Nutzung der Website erzielt werden können.

Sämtliche Informationen auf dieser Website können ohne vorherige Mitteilung geändert, aktualisiert und entfernt werden. Source UK ist jedoch nicht verpflichtet, die Informationen zu aktualisieren und sichert nicht zu, dass es oder irgendeine andere Person dies tun wird.

7 Keine Haftung für Verluste oder Schäden
Source UK (und seine Directors, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, unabhängigen Vertreter und verbundenen Unternehmen) haften nicht für Verluste oder Schäden jedweder Art und Ursache, die ganz oder teilweise aus der Nutzung von, dem Vertrauen auf diese Webseite, des gescheiterten oder nicht verfügbaren Zugangs zu dieser Website oder mit dieser verlinkten Websites oder aus einer Handlung oder Unterlassung einer anderen Partei, die an der Erstellung dieser Website oder der Ihnen darauf bereitgestellten Informationen beteiligt ist, resultieren, ungeachtet dessen, ob die Umstände, die zu einem solchen Verlust oder Schaden führen, von Source UK beeinflussbar sind oder Source UK die Möglichkeit eines Verlusts oder Schadens bekannt war.

Die Allgemeinen Nutzungsbedingungen sollen sonstige Pflichten oder Haftungen, denen Source UK nach britischem Recht unterliegt, nicht ausschließen oder einschränken.

8 Schadloshaltung
Sie verpflichten sich, Source UK und seine verbundenen Unternehmen von Verlusten, Forderungen, Verbindlichkeiten, Schäden, Kosten und Aufwendungen (einschließlich angemessener Rechtsanwaltskosten) schadlos zu halten, die durch Folgendes entstehen:

(i) Nutzung dieser Website;

(ii) Verstöße gegen die Allgemeinen Nutzungsbedingungen oder die von Ihnen hier abgegebenen Erklärungen; oder

(iii) Verstöße gegen anwendbare Gesetze, Bestimmungen oder Rechte Dritter.

Diese Website und der Zugang zu ihr kann jederzeit mit oder ohne Mitteilung und ohne Angabe von Gründen eingestellt werden. Die Beendigung Ihres Zugangs und Ihrer Nutzung der Website entbindet Sie nicht von etwaigen vor dieser Beendigung entstandenen Pflichten und schränkt die Haftung, die Sie gegebenenfalls anderweitig gegenüber Source UK haben, nicht ein.

9 Änderungen und zusätzliche Geschäftsbedingungen
Mit Annahme dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen erklären Sie auch die Annahme etwaiger zusätzlicher oder alternativer Bedingungen, die für einzelne Seiten innerhalb dieser Website oder für einzelne Dokumente, die von dieser Website heruntergeladen werden, gelten, wie auf diesen Seiten bzw. in diesen Dokumenten angegeben. Mit der weiteren Nutzung dieser Website erklären Sie, dass Sie mit sämtlichen zusätzlichen oder geänderten Geschäftsbedingungen einverstanden sind und diese verstanden haben. Wenn Sie auf eine Seite oder ein Dokument zugreifen und darin angegebene zusätzliche oder alternative Geschäftsbedingungen nicht verstehen oder nicht damit einverstanden sind, sich an diese zu halten, müssen Sie die Nutzung dieser Seite bzw. dieses Dokuments sofort beenden.

Source UK kann die Allgemeinen Nutzungsbedingungen jederzeit ohne weitere Mitteilung an Sie ändern.

10 Verlinkte Websites
Diese Website kann Adressen oder Hyperlinks enthalten, die Sie auf andere Websites führen („verlinkte Websites"). Wir haben die Produkte und Dienstleistungen, die auf verlinkten Websites angeboten werden, sowie dort enthaltene Informationen nicht geprüft und unterstützen oder empfehlen diese nicht. Wir lehnen jegliche Haftung für deren Inhalt und die Folgen ihrer Nutzung ab. Sämtliche Web-Adressen und Hyperlinks auf dieser Website werden ausschließlich als Annehmlichkeit und zu Ihrer Information bereitgestellt. Der Zugang zu verlinkten Seiten erfolgt auf Ihr eigenes Risiko.

Sie dürfen diese Website nicht in einer Weise mit einer anderen Website verlinken, die es dem Nutzer erlaubt, die Seite, die die Nutzungsbedingungen enthält, zu umgehen.

11 Kommunikation über das Internet
Um die Sicherheit seiner Systeme zu wahren, seine Mitarbeiter zu schützen und Betrug und andere Straftaten aufzudecken, behält sich Source UK Services Limited das Recht vor, die gesamte Kommunikation, einschließlich Web- und E-Mail-Verkehr in und aus seinen Domains zu überwachen. Diese Überwachung beinhaltet unter anderem die Prüfung auf Viren und andere Schadcodes, kriminelle Handlungen und nicht genehmigte Nutzung und Inhalte.

Ein ‘Cookie' ist eine Information, die eine Website auf Ihrem Computer speichert, damit sie zu einem späteren Zeitpunkt auf bestimmte Informationen über Sie zurückgreifen kann. Die Verwendung von Cookies im Internet ist üblich und richtet auf Ihrem Computer keinen Schaden an. Die Cookies auf dieser Website werden in Verbindung mit SSL zum Zwecke der Identitätsprüfung und Zugangsgenehmigung verwendet. Cookies werden ferner verwendet, um die Zugangskonfiguration und Präferenzen des Nutzers aufzuzeichnen, und dienen als Markierung, anhand derer wir Sie erkennen, wenn wir Sie bereits um die Teilnahme an einer Online-Marktforschung gebeten haben. Dadurch wird vermieden, dass Sie bei jedem Besuch auf dieser Website den gesamten Fragebogen erneut ausfüllen müssen. Sie enthalten keinerlei persönliche Daten über Sie, die andere lesen und verstehen könnten, wie z.B. Ihren Namen oder Kontonummern. Wenn Sie bei Ihrem Besuch dieser Website keine Cookies verwenden möchten, können Sie Ihren Browser so konfigurieren, dass er Cookies ablehnt, oder die Nutzung von Cookies durch Deaktivierung ablehnen. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Hilfefunktion Ihres Browsers. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung von Cookies für den Betrieb dieser Website wesentlich ist und dass eine Ablehnung von Cookies diesen Betrieb beeinträchtigen kann.

12 Urheber- und Eigentumsrechte
Sofern nichts anderes angegeben ist, sind diese Website und ihre Inhalte Eigentum von Source UK und können Informationen, Texte, Grafiken, Videomaterial, Software, Logos und sonstige Materialen („Inhalte") enthalten, die durch Urheberrechte, Marken oder sonstige Eigentumsreche geschützt sind. Es wird keine Erlaubnis erteilt, ohne schriftliche Einwilligung von Source UK Inhalte in irgendeiner Weise hochzuladen, zu kopieren, zu verändern, einzustellen, zu framen, zu bearbeiten oder zu verbreiten. Sämtliche geistigen Eigentumsrechte, die irgendwo auf der Welt mit den Inhalten dieser Website verbunden sind und Source UK Services Limited oder Source Holdings Limited gehören, bleiben vorbehalten, es sei denn, sie werden ausdrücklich erteilt.

13 Marken
Diese Website enthält zahlreiche eingetragene und nicht eingetragene Marken, die Eigentum von Source Holdings Limited sind. Diese Marken sind u.a. das ‘Sourceetf"-Logo, ‘Sourceetf' und ‘T-ETC'. Falls Sie im Zweifel sind, ob es sich bei einem Element um eine Marke von Source Holdings Limited handelt, wenden Sie sich bitte zur Klärung an unseren eingetragenen Sitz unter der oben angegebenen Adresse14

14 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Die Nutzung dieser Website unterliegt englischem Recht und ist nach diesem auszulegen. Sämtliche sich im Zusammenhang mit dieser Website ergebenden Streitigkeiten unterliegen der Zuständigkeit der englischen Gerichte.

Term and conditions accept text: 
I have read, understood and agree to be bound by the above terms and conditions.
Short code: 
se
Default language: 
English
Detailed explanation of investor types: 

Denna webbplats publiceras endast i informationssyfte och utgör inte någon investering, någon juridisk, skattemässig eller annan rådgivning. Informationen ska inte användas som underlag för ett beslut om investering. Webbplatsen är inte skräddarsydd för de behov om en enskild investerare har och innehåller ingen personlig rekommendation som rör Source UK:s produkter eller någon annan investeringsprodukt, eller någon försäkran om att en investering eller strategi är lämplig eller passande för dina enskilda omständigheter. Om någon information på denna webbplats hänvisar till någon viss skattemässig behandling, beror den beskrivna skattemässiga behandlingen på de enskilda omständigheterna för varje kund och kan bli föremål för ändringar i framtiden. Blivande investerare bör skaffa sig oberoende investeringsråd och informera sig om tillämpliga rättsliga krav, bestämmelser som rör valutareglering och skatter i den egna jurisdiktionen.

Commodity Invesco Physical Gold ETC Equity Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc