Norway

Term and conditions: 

Vilkår og bestemmelser for bruk

1 Om distributøren

Informasjonen på dette nettstedet kommuniseres av Source UK Services Limited ("Source UK"), et selskap med begrenset ansvar, registrert i England og Wales med registreringsnummer 6649814, og som har sitt hovedkontor på adressen 110 Cannon Street, London, EC4N 6EU. Source UK er godkjent og blir kontrollert av den britiske Financial Conduct Authority ("FCA").

Dette nettstedet gir informasjon om ulike investeringsprodukter, for det meste fond og sertifikater som omsettes på børs ("Source UK-produkter"). Besørgelsen av slik informasjon vil kunne utgjøre et salgsfremmende tiltak fra Source UK. Bruken av dette nettstedet er underlagt følgende vilkår og bestemmelser (Vilkårene), som du må lese grundig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i å være rettslig bundet av disse Vilkårene. Hvis du ikke godtar disse Vilkårene, vennligst ikke bruk dette nettstedet.

2 Distribusjon av informasjon

Distribusjonen av informasjonen og materialet på dette nettstedet kan være begrenset av lovverket i visse land. Informasjonen er ikke på noen måte rettet mot, ment som distribusjon til, eller til bruk for noen person eller enhet i noen jurisdiksjon (i kraft av nasjonalitet, bopel, domisil eller hovedkontor) der publisering, distribusjon eller bruk av slik informasjon ville være stridende mot lokal lov eller forordning, eller ville gjøre Source UK til gjenstand for et eventuelt registrerings- eller lisensieringskrav i slik jurisdiksjon. Du må skaffe deg informasjon om og overholde eventuelle slike restriksjoner i din jurisdiksjon, og ved å gå inn på dette nettstedet forsikrer du at du har gjort dette. Informasjonen på dette nettstedet skal ikke distribueres og utgjør ikke et tilbud om å selge eller en anmodning om å kjøpe verdipapirer i USA eller til gunst for personer hjemmehørende i USA eller partnerskap eller sammenslutninger organisert i henhold til lovverket i USA. Source UK-produkter har ikke vært registrert i USA i henhold til Investment Company Act av 1940, og interessene deri er ikke registrert i USA i henhold til Securities Act av 1933.

3 Intet tilbud

Informasjonen og materialet på dette nettstedet, herunder eventuelle tilbudsdokumenter, er kun ment for bruk i informasjonssammenheng. Informasjonen utgjør ikke på noen måte et offentlig tilbud i henhold til noe gjeldende lovverk eller et tilbud om å selge eller en befordring eller et tilbud om å kjøpe eventuelle finansielle instrumenter, herunder, men ikke begrenset til, Source UK-produkter.

4 Ikke et investeringsråd

Dette nettstedet publiseres kun i informasjonssammenheng og utgjør ikke noe råd om investering, juss, skatt eller annet. Det må ikke danne grunnlag for å ta noen investeringsbeslutning. Nettstedet er ikke skreddersydd for behovene til en personlig investor og inneholder ingen personlig anbefaling knyttet til Source UK-produkter eller andre investeringsprodukter, eller noen forsikring om at en investeringsstrategi er egnet eller passende for dine personlige forhold. Hvis noe av informasjonen på dette nettstedet viser til en spesiell skattebehandling, avhenger den beskrevne skattebehandlingen av de personlige forholdene til hver klient og vil kunne bli gjenstand for endringer i fremtiden. Mulige investorer må skaffe seg uavhengige investeringsråd og informasjon om gjeldende juridiske krav, vekslingskontrollregler og skatter i sin egen jurisdiksjon.

5 Fondstransaksjoner ved Tilknyttede Parter

I henhold til bestemmelsene i produktprospektet og UCITS-regelverket, skal tilknyttede parter kunne inngå kontrakt om, eller gå inn i finansielle, bankrelaterte eller andre transaksjoner hva gjelder Source UK-produkter. I tillegg skal tilknyttede parter kunne investere i og handle med andeler knyttet til et fond for egen regning, for noen annens regning eller for å skaffe startkapital for ulike underfond. Disse beholdningene kan utgjøre en stor del av et enkelt underfond. Fra tid til annen kan slike beholdninger også utgjøre majoriteten av netto andelsverdi for det relevante underfondet. Det er ingen krav (uttrykt eller underforstått) til tilknyttede parter om å opprettholde posisjoner i et underfond.

6 Investeringsresultat

Investeringer kan innebære betydelig risiko. Tidligere resultat er ingen garanti for fremtidig resultat. Prisen på investeringer kan gå både opp og ned og vil kunne bli påvirket av endringer i vekslingskursen. En investor får ikke nødvendigvis tilbake det beløpet som er investert. Prisen på børsnoterte investeringer fastsettes på grunnlag av tilbud og etterspørsel, og den kan avvike fra verdien på investeringens underliggende aktiva. Vennligst les det relevante fondets prospekt eller tilbudsdokumenter for å få flere detaljer om de finansielle forpliktelsene og risikoene ved å investere i et spesielt fond.

7 Ingen garanti

Informasjon som finnes på dette nettstedet er tatt fra kilder som Source UK anser troverdige, men informasjonen er urevidert. Det gis ingen uttrykt eller underforstått garanti eller forpliktelse:

(i) i relasjon til noe aspekt eller karakteristikk av nettstedet eller dets innhold;

(ii) når det gjelder informasjonen på nettstedets nøyaktighet, fullstendighet, tilgjengelighet, betimelighet, omsettelighet eller egnetheten , herunder, men ikke begrenset til, eventuelle noteringer, nyheter, oppfatninger, kommentarer, anbefalinger, data eller prissettinger;

(iii) for at tilgangen til nettstedet ikke vil kunne bli avbrutt eller er uten forsinkelser, feilfunksjoner eller overføringsfeil;

(iV) hva gjelder fremtidig resultat til et Source UK-fond eller annet investeringsprodukt; eller

(v) hva gjelder resultatet eller eventuelle konsekvenser av bruken av nettstedet.

All informasjon på dette nettstedet vil kunne bli endret, oppdatert eller fjernet uten forhåndsvarsel. Source UK er på ingen måte forpliktet til å oppdatere informasjonen og garanterer ikke for at Source UK eller noen annen person vil gjøre det.

8 Intet ansvar for tap eller skade

Source UK (herunder dets styremedlemmer, direktører eller ansatte, tredjepartsagenter og tilknyttede parter) skal ikke holdes ansvarlig for tap eller skade av noe slag, helt eller delvis, uansett årsak, som måtte følge av bruken av, tiliten til, feil ved eller manglende tilgang til nettstedet eller noe linket nettsted, eller som måtte følge av en handling eller unnlatelse av noe slag fra noen annen part involvert i fremstillingen av nettstedet, eller informasjonen tilgjengelig der , uansett om forholdene som gir opphav til slik skade eller tap var under Source UKs kontroll, eller Source UK visste om muligheten for at tap eller skade kunne oppstå.

Vilkårene og Bestemmelsene er ikke ment å ekskludere eller begrense en plikt eller et ansvar Source UK måtte ha i henhold til det britiske regulatoriske systemet.

9 Skadesløsholdelse

Du samtykker i å holde Source UK og dets tilknyttede parter skadesløs for ethvert tap, krav, ansvarsforhold, skade, kostnade og utlegg (herunder rimelige prosessutgifter) som oppstår fra eller er relatert til din / ditt:

(i) bruk av nettstedet;

(ii) krenkelse av Vilkårene og Bestemmelsene eller en eller annen forpliktelse du har avgitt heri; eller

(iii) brudd på gjeldende lov, vedtekt, forordning eller en tredjeparts rettigheter.

Dette nettstedet og tilgangen til det kan bli stanset når som helst, med eller uten varsel og av hvilken som helst grunn. Opphør av din tilgang og bruk av nettstedet fritar deg ikke fra forpliktelsene som oppsto før slikt opphør og begrenser ikke noe ansvar som du ellers måtte ha overfor Source UK.

10 Modifikasjoner og ekstra vilkår og bestemmelser

Ved å akseptere Vilkårene og Bestemmelsene samtykker du også i å være bundet av eventuelle nye eller alternative vilkår og bestemmelser som gjelder for personlige sider på dette nettstedet eller personlige dokumenter som måtte bli lastet ned fra nettstedet som spesifisert på disse sidene eller i disse dokumentene. Din fortsatte bruk av dette nettstedet skal være underlagt din aksept og forståelse av eventuelle nye eller modifiserte vilkår og bestemmelser. Hvis du går inn på en side eller et dokument og ikke forstår eller aksepterer å være bundet av eventuelle nye eller alternative vilkår og bestemmelser som angitt, må du stanse bruken av slik side eller dokument umiddelbart.

Source UK kan endre Vilkårene og Bestemmelsene når som helst uten ytterligere varsel til deg.

11 Linkede nettsteder

Dette nettstedet kan inneholde adresser eller hyperlinker som fører deg til andre nettsteder ("Lenkede Nettsteder"). Vi har ikke kontrollert, og vi befordrer eller anbefaler ikke noen produkter eller tjenester som tilbys eller noe slags informasjon som finnes på Lenkede Nettsteder og frasier oss ethvert ansvar for innholdet i dem eller enhver konsekvens av bruken av dem. Alle nettadresser og hyperlinker på dette nettstedet gis kun av praktiske årsaker og som informasjon. Du går inn på eventuelle Lenkede Nettsteder på egen risiko.

Du må ikke lenke dette nettstedet til noe annet nettsted på en slik måte at det blir mulig for en bruker å gå utenom den siden som inneholder disse Vilkårene og Bestemmelsene.

12 Internettkommunikasjon

For å opprettholde systemets sikkerhet, beskytte dets ansatte og oppdage bedrageri og andre straffbare handlinger, forbeholder Source UK Services Limited seg retten til å overvåke all internettkommunikasjon, herunder nettsteds- og e-posttrafikk inn og ut av sine domener. Overvåkingen omfatter kontroll av, men er ikke begrenset til, virus og annen skadelig kode, straffbar aktivitet og bruk og innhold som er uautorisert.

En 'cookie' [informasjonskapsel] er informasjon som et nettsted lagrer på din datamaskin, slik at det kan huske at det allerede har bedt deg om å delta i en online-undersøkelse og for å hindre at du blir bedt om å fylle ut det samme spørreskjemaet hver gang du besøker nettstedet. De inneholder ingen personlige opplysninger om deg som andre kan lese , som f.eks. navn eller kontonumre.
Hvis du ikke ønsker at vi skal bruke cookies når du besøker nettstedet, kan du konfigurere nettleseren din slik at den velger dem bort. Les hjelpen i nettleseren for å få mer informasjon. Legg merke til at bruken av cookies er avgjørende for driften av dette nettstedet, og at å velge bort eller nekte bruk av cookies vil kunne påvirke driften av den.

13 Opphavsrett og immaterielle rettigheter

Hvis ikke annet er fastsatt, eies dette nettstedet og dets innholdet av Source UK og vil kunne inneholde informasjon, tekst, grafikk, video, programvare, logoer og annet materiale ("Innhold") som er beskyttet av rettigheter om opphavsrett, varemerker eller andre immaterielle rettigheter. Det er ikke gitt noen tillatelse til å laste opp, kopiere, modifisere, poste, ramme inn, endre eller distribuere Innhold på noen måte uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra Source UK. Alle immaterielle rettigheter i alle deler av verden , , som fremgår av dette nettstedet, og som tilhører Source UK Services Limited eller Source Holdings Limited, bortsett fra hva som er uttrykkelig innvilget, forbeholdes herved.

14 Varemerker

Dette nettstedet inneholder en rekke registrerte og uregistrerte varemerker som tilhører Source Holdings Limited. Disse varemerkene omfatter, men er ikke begrenset til, 'Sourceetf'-logoen og 'Sourceetf'. Hvis du er i tvil om et objekt er et varemerke som tilhører Source Holding Limited, skal du kontakte oss for avklaring på hovedkontoradressen nedenfor.

15 Regulerende lovgivning og jurisdiksjon

Bruk av dette nettstedet skal reguleres av og tolkes i samsvar med engelsk l rett, og en eventuell tvist som oppstår i relasjon til dette nettstedet er underlagt engelske domstolers jurisdiksjon.

Gebruiksvoorwaarden van de website van Source UK Services Limited

1 De distributeur
De inlichtingen op deze website worden meegedeeld door Source UK Services Limited ("Source UK"), naamloze vennootschap ingeschreven in Engeland en Wales, met handelsregisternummer 6649814 en statutaire zetel op het adres 110 Cannon Street, London, EC4N 6EU. Source UK is erkend en wordt gecontroleerd door de Britse Financial Services Authority ("FCA").

Op deze website vindt u inlichtingen over verschillende beleggingsproducten, met name exchange traded funds en exchange traded certificates ("Source UK Products"). Het verstrekken van deze informatie kan voor Source UK een financiële reclame vormen. Op het gebruik van deze website zijn de volgende voorwaarden (‘Voorwaarden') van toepassing. Wij verzoeken u deze aandachtig te lezen. Door gebruik te maken van deze website gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn door deze Voorwaarden. Gaat u er niet mee akkoord, vriendelijk verzoek de website niet te gebruiken.

2 Distributie van informatie
Mogelijk is de distributie van de informatie en het materiaal op deze website in sommige landen wettelijk ingeperkt. Deze inlichtingen zijn er niet op gericht of bedoeld om te worden gedistribueerd aan, of te worden gebruikt door enige persoon of entiteit in een rechtsgebied (ingevolge nationaliteit, woonplaats, domicilie of statutaire zetel) waar de publicatie, distributie of het gebruik ervan in strijd is met de plaatselijke wet of regelgeving, of waardoor Source UK zich in deze rechtsgebieden zou moeten onderwerpen aan een registratie- of licentieverplichting. U moet de nodige informatie inwinnen over dergelijke beperkingen in uw rechtsgebied en deze ook naleven; door naar deze website te surfen verklaart u dit te hebben gedaan. De inlichtingen op deze website zijn niet bedoeld ter distributie en vormen geen aanbod of uitnodiging om effecten in de Verenigde Staten te verkopen aan of te verwerven voor United States Persons (die inwoners zijn van de Verenigde Staten of krachtens de wetten van de Verenigde Staten opgerichte vennootschappen of rechtspersonen). De producten van Source UK zijn in de Verenigde Staten niet geregistreerd onder de Amerikaanse Investment Company Act (Wet op beleggingsinstellingen) van 1940 en de belangen hierin zijn in de Verenigde Staten niet geregistreerd onder de Securities Act (Effectenwet) van 1933.

3 Geen aanbod
De inlichtingen en het materiaal op deze website met inbegrip van documenten over aanbiedingen, zijn louter ter informatie bedoeld. Niets van deze informatie mag worden aangemerkt als openbaar aanbod van effecten krachtens enige toepasselijke wetgeving, of als aanbod of uitnodiging om financiële instrumenten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de producten van Source UK, te verkopen of te verwerven.

4 Geen beleggingsadvies
Deze website is louter ter informatie bedoeld en verstrekt geen beleggings-, wettelijk, fiscaal of ander advies. Beleggingsbeslissingen mogen niet op basis van deze website worden genomen. Deze website is niet op maat gesneden van de behoeften van enige belegger en bevat geen persoonlijke aanbeveling met betrekking tot producten van Source UK of andere beleggingsproducten, of enige verklaring dat een bepaalde belegging of strategie geschikt of gepast is voor uw persoonlijke situatie. Indien inlichtingen op deze website naar een bepaalde fiscale behandeling verwijzen, hangt de beschreven fiscale behandeling af van de persoonlijke situatie van elke klant en kan in de toekomst veranderen. Wij raden potentiële beleggers aan onafhankelijk beleggingsadvies in te winnen en zich te informeren over de toepasselijke wettelijke vereisten, deviezenreglementeringen en belastingen in de eigen jurisdictie.

5 Performance van een belegging
Beleggingen kunnen aanzienlijke risico's inhouden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garanties voor die in de toekomst. De prijs van een belegging kan zowel stijgen als dalen en kan worden beïnvloed door schommelingen van de wisselkoersen. Het is mogelijk dat een belegger minder terugkrijgt dan wat hij heeft belegd. De prijs van beursgenoteerde beleggingen wordt bepaald door vraag en aanbod en kan verschillen van de werkelijke waarde van de onderliggende activa van de belegging. Details over de financiële verplichtingen en risico's van beleggen in een bepaald fonds vindt u in het prospectus of de promotionele documenten van het desbetreffende fonds.

6 Geen garantie
De inlichtingen die u op deze website aantreft, zijn afkomstig van bronnen die volgens Source UK als betrouwbaar mogen worden aangemerkt en werden niet gecontroleerd. Er wordt geen uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven:

(i) over enig aspect of kenmerk van de website of daarin opgenomen informatie;

(ii) over het feit of de op deze website gepubliceerde informatie nauwkeurig, volledig, beschikbaar, gepast, verkoopbaar of geschikt is voor het beoogde doel, met inbegrip maar niet beperkt tot noteringen, berichten, meningen, commentaren, aanbevelingen, gegevens of prijzen;

(iii) of de toegang tot een aspect van de website niet zal worden onderbroken, zonder enige vertraging of slecht werkt, of dat sprake is van fouten bij het doorsturen;

(iv) over toekomstige resultaten van een fonds van Source UK of een ander beleggingsproduct, of

(v) met betrekking tot het resultaat of effect als gevolg van het gebruik van de website.

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, bijgewerkt of verwijderd, hoewel Source UK niet verplicht is de informatie bij te werken en niet verklaart dat de onderneming of iemand anders dit ook zal doen.

7 Niet aansprakelijk voor verlies of schade
Source UK (met inbegrip van de bestuurders, directeurs of medewerkers, derde-agenten en aangesloten personen) is niet aansprakelijk, geheel noch gedeeltelijk, voor enig verlies of schade, op welke wijze ook veroorzaakt, die voortvloeit uit het gebruik van, het steunen op, het feit dat men geen toegang heeft of kan hebben tot deze website of enige eraan gekoppelde website, of die voortvloeit uit enige handeling of verzuim van een andere partij die betrokken is bij het beschikbaar stellen van deze website of de erop vermelde informatie, ongeacht of de omstandigheden die tot dit verlies of deze schade hebben geleid door Source UK kunnen worden beheerst of dat Source UK ervan op de hoogte was dat zich verlies of schade kon voordoen.

De Voorwaarden zijn niet bedoeld om de verplichtingen of aansprakelijkheid van Source UK onder het Britse systeem van toezicht uit te sluiten of te beperken.

8 Vrijwaring
U gaat ermee akkoord om Source UK en de aangesloten bedrijven te vrijwaren tegen verliezen, vorderingen, verplichtingen, schade, kosten en uitgaven (inclusief redelijke wettelijke honoraria) die het gevolg zijn van of met betrekking tot uw:

(i) gebruik van deze website;

(ii) schending van de Voorwaarden of een door u op de website geuite verklaring; of

(iii) schending van enige toepasselijke wet, voorschrift of rechten van een derde.

Deze website en de toegang ertoe kan al dan niet met voorafgaande kennisgeving op elk moment voor om het even welke reden worden beëindigd. Beëindiging van uw toegang tot en gebruik van de website ontslaat u niet van verplichtingen die reeds voor deze beëindiging bestonden, en beperkt evenmin uw aansprakelijkheid die u mogelijk anderszins ten aanzien van Source UK heeft.

9 Wijzigingen en aanvullende voorwaarden
Door uw akkoord met deze Voorwaarden stemt u er eveneens mee in dat u gebonden bent door aanvullende of andere voorwaarden die van toepassing zijn op bepaalde pagina's van deze website of documenten die u van deze website heeft gedownload, zoals op deze pagina's of documenten wordt aangegeven. Indien u doorgaat met het gebruik van deze website geeft u te kennen dat u akkoord gaat met deze aanvullende of gewijzigde voorwaarden en dat u deze begrijpt. Indien u een pagina of document niet begrijpt of niet akkoord gaat gebonden te zijn door de erop vermelde aanvullende of andere voorwaarden, moet u die pagina of dat document meteen sluiten.

Source UK kan de Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigen.

10 Verbonden websites
Deze website bevat adressen of hyperlinks waarmee u op andere websites komt (‘Verbonden websites'). Wij hebben de producten en diensten of de informatie aangeboden op die Verbonden websites niet gecontroleerd, keuren die niet goed en bevelen die ook niet aan; wij wijzen elke aansprakelijkheid voor hun inhoud of mogelijke gevolgen van hun gebruik af. De webadressen en hyperlinks op deze website zijn louter informatief en voor uw gebruiksgemak bedoeld. De toegang tot een Verbonden website gebeurt op uw eigen risico.

U mag deze website niet zodanig aan een andere website koppelen dat een gebruiker de pagina met de Voorwaarden kan overslaan.

11 Internetcommunicatie
Om de veiligheid van haar systemen te garanderen, het personeel te beschermen en fraude of andere misdrijven op te sporen, behoudt Source UK Services Limited zich het recht voor om alle internetcommunicaties, ook het in- en uitgaande web- en e-mailverkeer, te controleren. Hieronder vallen deze en nog andere controles op: virussen en andere schadelijke codes, misdadige activiteit en niet-toegelaten gebruik of content.

Een ‘cookie' is informatie die een website op uw computer opslaat zodat deze zich op een later tijdstip nog iets over u herinnert. Het Internet maakt veel gebruik van cookies; deze zijn niet schadelijk voor uw computer. De cookies van deze website worden gebruikt in combinatie met SSL met het oog op identificatie en toelating. Cookies worden ook gebruikt om de toegangsconfiguratie en de voorkeuren van de gebruiker op te slaan; zij fungeren als vlaggen en dankzij hen weten wij of wij u reeds hebben verzocht deel te nemen aan een online marktonderzoek; tevens voorkomen ze dat u, telkens als u naar de website surft, wordt verzocht een reeds eerder ingevulde enquête nogmaals in te vullen. Zij bevatten geen persoonlijke gegevens die anderen over u kunnen lezen en begrijpen, zoals uw naam en rekeningnummers. Als u bij uw bezoek aan deze website liever geen cookies wilt gebruiken, kunt u uw browser zodanig configureren dat deze de cookies niet accepteert of negeert. Verdere informatie vindt u bij de helpfunctie van uw browser. Wij willen u er wel op wijzen dat het gebruik van cookies van vitaal belang is voor de werking van deze website en dat het weigeren ervan een weerslag kan hebben op de werking ervan.

12 Copyright en eigendomsrechten
Tenzij anders wordt vermeld zijn deze website en de content ervan de eigendom van Source UK en kan hij informatie, tekst, grafieken, video, software, logo's en ander materiaal (‘Content') bevatten die beschermd worden door copyright, handelsmerken of andere eigendomsrechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Source UK is het uploaden, kopiëren, wijzigen, aanplakken, aanpassen, rectificeren of distribueren van Content op geen enkele wijze toegelaten. Alle intellectuele eigendomsrechten, waar ook ter wereld, die van kracht blijven in de inhoud van deze website en die toebehoren aan Source UK Services Limited of aan Source Holdings Limited voorbehouden, tenzij deze uitdrukkelijk werden verleend.

13 Handelsmerken
Deze website bevat talrijke geregistreerde en niet geregistreerde handelsmerken die de eigendom zijn van Source Holdings Limited. Het betreft o.a., maar niet daartoe beperkt, het logo ‘Sourceetf', ‘Sourceetf' en ‘T-ETC'. Indien u twijfelt of een item een handelsmerk is van Source Holdings Limited, verzoeken wij u ons voor verduidelijking te willen contacteren op het bovenstaande adres van de statutaire zetel.

Het gebruik van deze website wordt geregeld door en wordt geïnterpreteerd volgens het Engelse recht; voor geschillen in verband met deze website zijn de Engelse rechtbanken bevoegd.

Term and conditions accept text: 
I have read, understood and agree to be bound by the above terms and conditions.
Short code: 
no
Default language: 
English
Detailed explanation of investor types: 

Dette nettstedet publiseres kun i informasjonssammenheng og utgjør ikke noe råd om investering, juss, skatt eller annet. Det må ikke danne grunnlag for å ta noen investeringsbeslutning. Nettstedet er ikke skreddersydd for behovene til en personlig investor og inneholder ingen personlig anbefaling knyttet til Source UK-produkter eller andre investeringsprodukter, eller noen forsikring om at en investeringsstrategi er egnet eller passende for dine personlige forhold. Hvis noe av informasjonen på dette nettstedet viser til en spesiell skattebehandling, avhenger den beskrevne skattebehandlingen av de personlige forholdene til hver klient og vil kunne bli gjenstand for endringer i fremtiden. Mulige investorer må skaffe seg uavhengige investeringsråd og informasjon om gjeldende juridiske krav, vekslingskontrollregler og skatter i sin egen jurisdiksjon.

Commodity Invesco Physical Gold ETC Equity Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc