Netherlands

Term and conditions: 

Gebruiksvoorwaarden van de website van Source UK Services Limited

1 De distributeur
De inlichtingen op deze website worden meegedeeld door Source UK Services Limited ("Source UK"), naamloze vennootschap ingeschreven in Engeland en Wales, met handelsregisternummer 6649814 en statutaire zetel op het adres 110 Cannon Street, London, EC4N 6EU. Source UK is erkend en wordt gecontroleerd door de Britse Financial Conduct Authority ("FCA").

Op deze website vindt u inlichtingen over verschillende beleggingsproducten, met name exchange traded funds en exchange traded certificates ("Source UK Products"). Het verstrekken van deze informatie kan voor Source UK een financiële reclame vormen. Op het gebruik van deze website zijn de volgende voorwaarden (‘Voorwaarden') van toepassing. Wij verzoeken u deze aandachtig te lezen. Door gebruik te maken van deze website gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn door deze Voorwaarden. Gaat u er niet mee akkoord, vriendelijk verzoek de website niet te gebruiken.

2 Distributie van informatie
Mogelijk is de distributie van de informatie en het materiaal op deze website in sommige landen wettelijk ingeperkt. Deze inlichtingen zijn er niet op gericht of bedoeld om te worden gedistribueerd aan, of te worden gebruikt door enige persoon of entiteit in een rechtsgebied (ingevolge nationaliteit, woonplaats, domicilie of statutaire zetel) waar de publicatie, distributie of het gebruik ervan in strijd is met de plaatselijke wet of regelgeving, of waardoor Source UK zich in deze rechtsgebieden zou moeten onderwerpen aan een registratie- of licentieverplichting. U moet de nodige informatie inwinnen over dergelijke beperkingen in uw rechtsgebied en deze ook naleven; door naar deze website te surfen verklaart u dit te hebben gedaan. De inlichtingen op deze website zijn niet bedoeld ter distributie en vormen geen aanbod of uitnodiging om effecten in de Verenigde Staten te verkopen aan of te verwerven voor United States Persons (die inwoners zijn van de Verenigde Staten of krachtens de wetten van de Verenigde Staten opgerichte vennootschappen of rechtspersonen). De producten van Source UK zijn in de Verenigde Staten niet geregistreerd onder de Amerikaanse Investment Company Act (Wet op beleggingsinstellingen) van 1940 en de belangen hierin zijn in de Verenigde Staten niet geregistreerd onder de Securities Act (Effectenwet) van 1933.

3 Geen aanbod
De inlichtingen en het materiaal op deze website met inbegrip van documenten over aanbiedingen, zijn louter ter informatie bedoeld. Niets van deze informatie mag worden aangemerkt als openbaar aanbod van effecten krachtens enige toepasselijke wetgeving, of als aanbod of uitnodiging om financiële instrumenten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de producten van Source UK, te verkopen of te verwerven.

4 Geen beleggingsadvies
Deze website is louter ter informatie bedoeld en verstrekt geen beleggings-, wettelijk, fiscaal of ander advies. Beleggingsbeslissingen mogen niet op basis van deze website worden genomen. Deze website is niet op maat gesneden van de behoeften van enige belegger en bevat geen persoonlijke aanbeveling met betrekking tot producten van Source UK of andere beleggingsproducten, of enige verklaring dat een bepaalde belegging of strategie geschikt of gepast is voor uw persoonlijke situatie. Indien inlichtingen op deze website naar een bepaalde fiscale behandeling verwijzen, hangt de beschreven fiscale behandeling af van de persoonlijke situatie van elke klant en kan in de toekomst veranderen. Wij raden potentiële beleggers aan onafhankelijk beleggingsadvies in te winnen en zich te informeren over de toepasselijke wettelijke vereisten, deviezenreglementeringen en belastingen in de eigen jurisdictie.

5 Performance van een belegging
Beleggingen kunnen aanzienlijke risico's inhouden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garanties voor die in de toekomst. De prijs van een belegging kan zowel stijgen als dalen en kan worden beïnvloed door schommelingen van de wisselkoersen. Het is mogelijk dat een belegger minder terugkrijgt dan wat hij heeft belegd. De prijs van beursgenoteerde beleggingen wordt bepaald door vraag en aanbod en kan verschillen van de werkelijke waarde van de onderliggende activa van de belegging. Details over de financiële verplichtingen en risico's van beleggen in een bepaald fonds vindt u in het prospectus of de promotionele documenten van het desbetreffende fonds.

6 Geen garantie
De inlichtingen die u op deze website aantreft, zijn afkomstig van bronnen die volgens Source UK als betrouwbaar mogen worden aangemerkt en werden niet gecontroleerd. Er wordt geen uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven:

(i) over enig aspect of kenmerk van de website of daarin opgenomen informatie;

(ii) over het feit of de op deze website gepubliceerde informatie nauwkeurig, volledig, beschikbaar, gepast, verkoopbaar of geschikt is voor het beoogde doel, met inbegrip maar niet beperkt tot noteringen, berichten, meningen, commentaren, aanbevelingen, gegevens of prijzen;

(iii) of de toegang tot een aspect van de website niet zal worden onderbroken, zonder enige vertraging of slecht werkt, of dat sprake is van fouten bij het doorsturen;

(iv) over toekomstige resultaten van een fonds van Source UK of een ander beleggingsproduct, of

(v) met betrekking tot het resultaat of effect als gevolg van het gebruik van de website.

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, bijgewerkt of verwijderd, hoewel Source UK niet verplicht is de informatie bij te werken en niet verklaart dat de onderneming of iemand anders dit ook zal doen.

7 Niet aansprakelijk voor verlies of schade
Source UK (met inbegrip van de bestuurders, directeurs of medewerkers, derde-agenten en aangesloten personen) is niet aansprakelijk, geheel noch gedeeltelijk, voor enig verlies of schade, op welke wijze ook veroorzaakt, die voortvloeit uit het gebruik van, het steunen op, het feit dat men geen toegang heeft of kan hebben tot deze website of enige eraan gekoppelde website, of die voortvloeit uit enige handeling of verzuim van een andere partij die betrokken is bij het beschikbaar stellen van deze website of de erop vermelde informatie, ongeacht of de omstandigheden die tot dit verlies of deze schade hebben geleid door Source UK kunnen worden beheerst of dat Source UK ervan op de hoogte was dat zich verlies of schade kon voordoen.

De Voorwaarden zijn niet bedoeld om de verplichtingen of aansprakelijkheid van Source UK onder het Britse systeem van toezicht uit te sluiten of te beperken.

8 Vrijwaring
U gaat ermee akkoord om Source UK en de aangesloten bedrijven te vrijwaren tegen verliezen, vorderingen, verplichtingen, schade, kosten en uitgaven (inclusief redelijke wettelijke honoraria) die het gevolg zijn van of met betrekking tot uw:

(i) gebruik van deze website;

(ii) schending van de Voorwaarden of een door u op de website geuite verklaring; of

(iii) schending van enige toepasselijke wet, voorschrift of rechten van een derde.

Deze website en de toegang ertoe kan al dan niet met voorafgaande kennisgeving op elk moment voor om het even welke reden worden beëindigd. Beëindiging van uw toegang tot en gebruik van de website ontslaat u niet van verplichtingen die reeds voor deze beëindiging bestonden, en beperkt evenmin uw aansprakelijkheid die u mogelijk anderszins ten aanzien van Source UK heeft.

9 Wijzigingen en aanvullende voorwaarden
Door uw akkoord met deze Voorwaarden stemt u er eveneens mee in dat u gebonden bent door aanvullende of andere voorwaarden die van toepassing zijn op bepaalde pagina's van deze website of documenten die u van deze website heeft gedownload, zoals op deze pagina's of documenten wordt aangegeven. Indien u doorgaat met het gebruik van deze website geeft u te kennen dat u akkoord gaat met deze aanvullende of gewijzigde voorwaarden en dat u deze begrijpt. Indien u een pagina of document niet begrijpt of niet akkoord gaat gebonden te zijn door de erop vermelde aanvullende of andere voorwaarden, moet u die pagina of dat document meteen sluiten.

Source UK kan de Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigen.

10 Verbonden websites
Deze website bevat adressen of hyperlinks waarmee u op andere websites komt (‘Verbonden websites'). Wij hebben de producten en diensten of de informatie aangeboden op die Verbonden websites niet gecontroleerd, keuren die niet goed en bevelen die ook niet aan; wij wijzen elke aansprakelijkheid voor hun inhoud of mogelijke gevolgen van hun gebruik af. De webadressen en hyperlinks op deze website zijn louter informatief en voor uw gebruiksgemak bedoeld. De toegang tot een Verbonden website gebeurt op uw eigen risico.

U mag deze website niet zodanig aan een andere website koppelen dat een gebruiker de pagina met de Voorwaarden kan overslaan.

11 Internetcommunicatie
Om de veiligheid van haar systemen te garanderen, het personeel te beschermen en fraude of andere misdrijven op te sporen, behoudt Source UK Services Limited zich het recht voor om alle internetcommunicaties, ook het in- en uitgaande web- en e-mailverkeer, te controleren. Hieronder vallen deze en nog andere controles op: virussen en andere schadelijke codes, misdadige activiteit en niet-toegelaten gebruik of content.

Een ‘cookie' is informatie die een website op uw computer opslaat zodat deze zich op een later tijdstip nog iets over u herinnert. Het Internet maakt veel gebruik van cookies; deze zijn niet schadelijk voor uw computer. De cookies van deze website worden gebruikt in combinatie met SSL met het oog op identificatie en toelating. Cookies worden ook gebruikt om de toegangsconfiguratie en de voorkeuren van de gebruiker op te slaan; zij fungeren als vlaggen en dankzij hen weten wij of wij u reeds hebben verzocht deel te nemen aan een online marktonderzoek; tevens voorkomen ze dat u, telkens als u naar de website surft, wordt verzocht een reeds eerder ingevulde enquête nogmaals in te vullen. Zij bevatten geen persoonlijke gegevens die anderen over u kunnen lezen en begrijpen, zoals uw naam en rekeningnummers. Als u bij uw bezoek aan deze website liever geen cookies wilt gebruiken, kunt u uw browser zodanig configureren dat deze de cookies niet accepteert of negeert. Verdere informatie vindt u bij de helpfunctie van uw browser. Wij willen u er wel op wijzen dat het gebruik van cookies van vitaal belang is voor de werking van deze website en dat het weigeren ervan een weerslag kan hebben op de werking ervan.

12 Copyright en eigendomsrechten
Tenzij anders wordt vermeld zijn deze website en de content ervan de eigendom van Source UK en kan hij informatie, tekst, grafieken, video, software, logo's en ander materiaal (‘Content') bevatten die beschermd worden door copyright, handelsmerken of andere eigendomsrechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Source UK is het uploaden, kopiëren, wijzigen, aanplakken, aanpassen, rectificeren of distribueren van Content op geen enkele wijze toegelaten. Alle intellectuele eigendomsrechten, waar ook ter wereld, die van kracht blijven in de inhoud van deze website en die toebehoren aan Source UK Services Limited of aan Source Holdings Limited voorbehouden, tenzij deze uitdrukkelijk werden verleend.

13 Handelsmerken
Deze website bevat talrijke geregistreerde en niet geregistreerde handelsmerken die de eigendom zijn van Source Holdings Limited. Het betreft o.a., maar niet daartoe beperkt, het logo ‘Sourceetf' en ‘Sourceetf'. Indien u twijfelt of een item een handelsmerk is van Source Holdings Limited, verzoeken wij u ons voor verduidelijking te willen contacteren op het bovenstaande adres van de statutaire zetel.

Het gebruik van deze website wordt geregeld door en wordt geïnterpreteerd volgens het Engelse recht; voor geschillen in verband met deze website zijn de Engelse rechtbanken bevoegd.

Term and conditions accept text: 
Ik begrijp de bovenstaande voorwaarden en ga ermee akkoord erdoor gebonden te zijn.
Short code: 
nl
Default language: 
English
Detailed explanation of investor types: 

Deze website is louter ter informatie bedoeld en verstrekt geen beleggings-, wettelijk, fiscaal of ander advies. Beleggingsbeslissingen mogen niet op basis van deze website worden genomen. Deze website is niet op maat gesneden van de behoeften van enige belegger en bevat geen persoonlijke aanbeveling met betrekking tot producten van Source UK of andere beleggingsproducten, of enige verklaring dat een bepaalde belegging of strategie geschikt of gepast is voor uw persoonlijke situatie. Indien inlichtingen op deze website naar een bepaalde fiscale behandeling verwijzen, hangt de beschreven fiscale behandeling af van de persoonlijke situatie van elke klant en kan in de toekomst veranderen. Wij raden potentiële beleggers aan onafhankelijk beleggingsadvies in te winnen en zich te informeren over de toepasselijke wettelijke vereisten, deviezenreglementeringen en belastingen in de eigen jurisdictie.

Commodity Invesco Physical Gold ETC Equity Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc Fixed Income Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc Fixed Income Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist