Finland

Term and conditions: 

Käyttöehdot

1 Tietoa jakelijasta

Näillä verkkosivuilla olevat tiedot ovat Source UK Services Limited -yhtiön ("Source UK") antamia. Kyseinen osakeyhtiö on rekisteröity Englannissa ja Walesissa rekisterinumerolla 6649814, ja sen rekisteröity toimipaikka on osoitteessa 110 Cannon Street, London, EC4N 6EU, Englanti. Source UK:lle on myöntänyt toimiluvan Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusvalvontaviranomainen (Financial Services Authority, "FCA"), joka sääntelee sen toimintaa.

Näillä verkkosivuilla on tietoja erilaisista sijoitustuotteista, pääasiassa pörssinoteeratuista
rahastoista ja sijoitustodistuksista ("Source UK:n tuotteet"). Tällaisten tietojen antaminen voi liittyä Source UK:n rahoituspalveluiden markkinointiin. Tätä verkkosivustoa käyttäessäsi sinun on noudatettava seuraavia ehtoja (ehdot), jotka sinun tulee lukea huolellisesti. Käyttämällä tätä sivustoa sitoudut noudattamaan näitä ehtoja. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä myöskään käytä tätä sivustoa.

2 Tietojen jakelu

Tietojen ja aineiston jakelua näillä verkkosivuilla voidaan joissakin maissa rajoittaa laissa. Mitkään näistä tiedoista ei ole suunnattu henkilöille tai yhteisöille tai tarkoitettu näille jaeltaviksi tai näiden käyttöön lainkäyttöalueilla (kansalaisuuden, asuin- tai kotipaikan tai rekisteröidyn toimipaikan perusteella), joilla tällaisten tietojen julkaisu, jakelu tai käyttö olisi paikallisten lakien tai säädösten vastaista tai edellyttäisi Source UK:lta jonkinlaisia rekisteröinti- tai lisensiointivelvoitteita kyseisellä lainkäyttöalueella. Sinun on itse otettava selvää tällaisista vaatimuksista lainkäyttöalueellasi sekä noudatettava niitä ja muodostamalla yhteyden näille verkkosivuille vakuutat tehneesi niin. Näillä verkkosivuilla olevia tietoja ei ole tarkoitettu jakeluun, eivätkä ne muodosta myyntitarjousta tai minkäänlaista arvopapereiden ostotarjousta Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisen henkilön hyväksi (tämä tarkoittaa Yhdysvalloissa kirjoilla olevaa henkilöä tai maan lainsäädännön mukaan perustettua henkilö- tai osakeyhtiötä). Source UK:n tuotteita ei ole rekisteröity Yhdysvalloissa vuoden 1940 sijoitusrahastolain (Investment Company Act of 1940) mukaisesti, eikä niistä saatavia korkoja ole rekisteröity Yhdysvalloissa vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) mukaisesti.

3 Ei muodosta tarjousta

Näillä verkkosivuilla olevat tiedot ja aineisto, kuten tarjousasiakirjat, on annettu vain tiedotustarkoituksiin. Mitkään tiedoista eivät muodosta arvopaperien julkista tarjoamista minkään sovellettavan lainsäädännön perusteella eikä tarjousta ostaa tai myydä mitään rahoitusvälineitä, mukaan lukien Source UK:n tuotteet, näihin kuitenkaan rajoittumatta.

4 Kyse ei ole sijoitusneuvoista

Tämä verkkosivusto julkaistaan vain tiedotustarkoituksissa eikä sitä tule käsittää sijoitusneuvonnaksi, oikeudelliseksi neuvonnaksi, vero- tai muuksi neuvonnaksi. Sijoituspäätöstä tehtäessä ei tule nojautua verkkosivuston tietoihin. Verkkosivustoa ei ole laadittu yksittäisen sijoittajan tarpeisiin, se ei sisällä mitään henkilökohtaista suositusta mistään Source UK:n tuotteesta tai muusta sijoitustuotteesta, eikä anna ymmärtää, että sijoitus tai strategia kävisi tai sopisi
juuri sinun tilanteeseesi. Mikäli tämän verkkosivuston tiedoissa viitataan tietynlaiseen
verotuskohteluun, kohtelu riippuu kunkin asiakkaan yksilöllisestä tilanteesta
ja voi muuttua tulevaisuudessa. Mahdollisten sijoittajien on hankittava riippumattomia sijoitusneuvoja ja otettava selvää omalla lainkäyttöalueellaan sovellettavista
oikeudellisista vaatimuksista, valuuttasäännöstelystä ja veroista.

5 Lähipiiriin kuuluvien rahastotransaktiot

Rahastoesitteen ja sijoitusrahastodirektiivin ehtojen mukaisesti lähipiiriin kuuluvat voivat
sopia tai tehdä rahoitukseen tai pankkitoimintaan liittyviä tai muita transaktioita
Source UK:n tuotteilla. Lähipiiriin kuuluvat voivat lisäksi sijoittaa mihin tahansa rahastoon kuuluviin osakkeisiin tai käydä niillä kauppaa henkilökohtaisilla tileillään, jonkun toisen nimissä tai
toimittaakseen peruspääomaa eri alarahastoihin. Nämä omistukset voivat toisinaan muodostaa suuren osan yksittäisestä alarahastosta. Kyseiset omistukset voivat ajoittain
muodostaa jopa enemmistöosuuden tietyn alarahaston nettovarallisuusarvosta. Ei ole mitään (nimenomaista tai konkludenttista) vaatimusta, jonka mukaan lähipiiriin kuuluvilla olisi oltava sijoituksia alarahastossa tiettynä aikana.

6 Sijoitusten tuotto

Sijoituksiin voi liittyä merkittävä riski. Aikaisempi tuotto ei ole takuu tulevasta tuotosta.
Sijoitusten arvo voi laskea tai nousta, ja siihen voivat vaikuttaa valuuttakurssien muutokset. Sijoittaja ei ehkä saa takaisin sijoittamaansa summaa. Pörssinoteerattujen sijoitusten arvo riippuu tarjonnasta ja kysynnästä, eikä se aina vastaa kohteena olevien omaisuuserien arvoa. Lisätietoja tiettyyn rahastoon sijoittamiseen liittyvistä taloudellisista sitoumuksista ja riskeistä
löydät rahastoesitteestä tai tarjousasiakirjasta.

7 Ei takuuta

Näillä verkkosivuilla olevat tiedot on poimittu Source UK:n luotettavina pitämistä lähteistä,
mutta tietoja ei ole tilintarkastettu. Emme anna mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta tai vakuutusta mistään seuraavista:

(i) verkkosivuston sisältämät näkökannat, ominaisuudet tai tiedot;

(ii) verkkosivuston tietojen tarkkuus, täydellisyys, saatavuus, ajankohtaisuus, hyödyllisyys tai käyttötarkoitukseen sopivuus, mukaan lukien muun muassa pörssikurssit, uutiset, kannanotot, kommentit, suositukset, luvut tai hinnoittelu;

(iii) verkkosivuston ominaisuuksien saatavilla olo ilman keskeytyksiä, viivytyksiä, toiminta- tai tiedonsiirtohäiriöitä;

(iv) Source UK:n rahasto- tai muun sijoitustuotteen tuleva tuotto; tai

(v) mikään verkkosivuston käytön perusteella hankittava lopputulos tai seuraus.

Tämän verkkosivuston tietoja voidaan muuttaa, päivittää tai poistaa siitä etukäteen ilmoittamatta, eikä Source UK:llä ole velvollisuutta päivittää tietoja eikä se anna mitään vakuutusta,
että se itse tai joku muu henkilö päivittäisi niitä.

8 Ei vastuuta tappioista tai vahingoista

Source UK (mukaan luettuna sen johtajat, toimihenkilöt, työntekijät, ulkopuoliset edustajat ja
tytäryhtiöt) ei vastaa kokonaan eikä osittain minkäänlaisista tappioista tai vahingoista, miten tahansa ne ovatkin syntyneet, jos ne johtuvat tämän verkkosivuston tai linkitetyn verkkosivuston käytöstä, verkkosivustoon luottamisesta tai pääsyn rajoittumisesta verkkosivuille, tai jos ne johtuvat tämän verkkosivuston laatimiseen liittyvän muun osapuolen toiminnasta tai laiminlyönnistä tai saatavillasi olevista tiedoista, riippumatta siitä, ovatko tällaisen tappion tai vahingon aiheuttaneet olosuhteet Source UK:n määrättävissä ja tiesikö Source UK tappion tai vahingon mahdollisuudesta vai ei.

Näiden ehtojen tarkoituksena ei ole vapauttaa Source UK:ta Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusjärjestelmän mukaisista mahdollisista velvollisuuksista tai korvausvelvoitteista eikä rajoittaa niitä.

9 Korvaukset

Sitoudut korvaamaan Source UK:lle ja sen tytäryhtiöille kaikki tappiot, korvausvaatimukset, velvoitteet, vahingot, kulut ja kustannukset (mukaan luettuna kohtuulliset asianajopalkkiot), jotka johtuvat siitä, että

(i) käytät tätä verkkosivustoa;

(ii) rikot ehtoja tai tässä ilmoittamiasi sitoumuksia tai vakuutuksia; tai

(iii) rikot sovellettavaa lakia, asetusta, säädöstä tai kolmansien osapuolten oikeuksia.

Verkkosivusto ja pääsy sille voidaan lopettaa milloin ja mistä syystä tahansa ilmoittamalla tai ilmoittamatta siitä etukäteen. Pääsy- ja käyttöoikeutesi lopettaminen ei vapauta sinua mistään velvoitteista, joita sinulle on voinut muodostua ennen lopettamista, eikä rajoita mitään vastuita, joita sinulla muutoin voi olla Source UK:ta kohtaan.

10 Muutokset ja lisäehdot

Hyväksymällä ehdot suostut myös sitoutumaan mahdollisiin lisäehtoihin tai vaihtoehtoisiin
ehtoihin, jotka koskevat tämän verkkosivuston yksittäisiä sivuja tai asiakirjoja, jotka voidaan ladata tältä verkkosivustolta, sen mukaan kuin noilla sivuilla tai noissa asiakirjoissa on määritelty. Se, että käytät jatkossa tätä verkkosivustoa, tarkoittaa sinun hyväksyvän mahdolliset uudet tai muutetut ehdot ja ymmärtävän ne. Jos käyt sivulla tai
asiakirjassa, etkä ymmärrä määriteltyjä uusia tai muutettuja ehtoja tai suostu sitoutumaan niihin, sinun on lopetettava kyseisen sivun tai asiakirjan käyttö välittömästi.

Source UK voi muuttaa ehtoja milloin tahansa ilmoittamatta siitä sinulle.

11 Linkitetyt verkkosivustot

Näillä verkkosivuilla voi olla osoitteita tai hyperlinkkejä toisille verkkosivustoille
("linkitetyt sivustot"). Emme ole tarkistaneet, hyväksyneet emmekä suosittele linkitetyillä sivuilla tarjottuja palveluita tai niillä olevia tietoja. Emme ota vastuuta niiden sisällöstä tai
niiden käytön seuraamuksista. Näillä verkkosivuilla olevat verkko-osoitteet ja hyperlinkit
annetaan vain käytön helpottamiseksi ja tiedotusta varten. Linkitettyjen sivustojen käyttö on omalla vastuullasi.

Et saa linkittää tätä verkkosivustoa mihinkään muuhun verkkosivustoon siten, että käyttäjä
pystyisi ohittamaan ehdot sisältävän sivun.

12 Internet-viestintä

Järjestelmiensä turvallisuuden säilyttämiseksi, henkilökuntansa suojaamiseksi sekä petosten ja muiden rikosten paljastamiseksi Source UK Services Limited varaa oikeuden seurata kaikkea Internet-viestintää, kuten verkkosivusto- ja sähköpostiliikennettä verkkotunnuksillaan. Seurantaan kuuluu muun muassa virusten ja muiden haittakoodien, rikollisen toiminnan sekä luvattoman sisällön tai käytön valvonta.

"Eväste" ("cookie") tarkoittaa tietoa, jonka verkkosivusto varastoi tietokoneellesi, jotta se voi varastoida sinusta tietoa myöhempää käyttöä varten. Evästeitä käytetään Internetissä yleisesti, eivätkä ne vahingoita tietokonettasi. Tämän verkkosivuston evästeitä käytetään SSL-protokollan yhteydessä varmistus- ja valtuutustarkoituksiin. Evästeitä käytetään myös käyttäjän asetusten ja mieltymysten rekisteröintiin, jolloin ne auttavat meitä tunnistamaan sen, että olemme jo pyytäneet sinua osallistumaan johonkin verkkopohjaiseen markkina-tutkimukseen.
Ne estävät sen, että pyydämme sinua täyttämään saman kyselyn uudelleen joka kerta verkkosivuilla käydessäsi. Ne eivät sisällä mitään henkilökohtaisia tietoja, kuten nimeäsi tai tilinumeroasi, joiden avulla muut voisivat saada sinusta tietoja tai tunnistaa sinut. Jos et halua meidän käyttävän evästeitä käydessäsi verkkosivuilla, voit tehdä selaimeesi asetuksen, joka poistaa ne tai kieltäytyä niistä. Selaimesi Ohjeista löydät lisätietoja asiasta. Huomaathan, että evästeiden käyttö on tämän verkkosivuston toiminnalle tärkeää ja että niiden poistaminen tai niistä kieltäytyminen voi heikentää sivuston toimintaa.

13 Tekijänoikeudet ja yksinoikeudet

Mikäli muuta ei ole määritelty, tämä verkkosivusto sisältöineen kuuluu Source UK:lle ja saattaa sisältää tietoja, tekstejä, grafiikkaa, videoita, ohjelmistoja, tunnuksia ja muuta aineistoa ("sisältö"), jotka on suojattu tekijänoikeuksilla, tavaramerkeillä tai muilla yksinoikeuksilla. Sisältöä ei saa ladata, jäljentää, muuttaa, lähettää, muotoilla, muokata tai jaella millään tavalla ilman Source UK:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
Lukuun ottamatta nimenomaisesti myöntämiämme oikeuksia, varaamme kaikkialla maailmassa kaikki immateriaalioikeudet, jotka liittyvät tämän verkkosivuston sisältöön ja jotka kuuluvat Source UK Services Limitedille tai Source Holdings Limitedille

14 Tavaramerkit

Näillä verkkosivuilla on lukuisia rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä tavaramerkkejä, jotka kuuluvat Source Holdings Limited -yhtiölle. Näihin tavaramerkkeihin kuuluvat muun muassa "Sourceetf"-tunnus ja "Sourceetf". Jos et ole varma siitä, mitkä ovat Source Holding Limitedin tavaramerkkejä, ota yhteys alla mainittuun rekisteröityyn toimipaikkaamme asian selvittämiseksi.

15 Sovellettava laki ja lainkäyttöalue

Tämän verkkosivuston käyttöön sovelletaan Englannin lakia. Verkkosivustoon liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Englannin oikeusistuimissa.

Term and conditions accept text: 
Olen lukenut ja ymmärtänyt yllämainitut ehdot sekä sitoudun noudattamaan niitä
Short code: 
fi
Default language: 
English
Detailed explanation of investor types: 

Tämä verkkosivusto julkaistaan vain tiedotustarkoituksissa eikä sitä tule käsittää sijoitusneuvonnaksi, oikeudelliseksi neuvonnaksi, vero- tai muuksi neuvonnaksi. Sijoituspäätöstä tehtäessä ei tule nojautua verkkosivuston tietoihin. Verkkosivustoa ei ole laadittu yksittäisen sijoittajan tarpeisiin, se ei sisällä mitään henkilökohtaista suositusta mistään Source UK:n tuotteesta tai muusta sijoitustuotteesta, eikä anna ymmärtää, että sijoitus tai strategia kävisi tai sopisi juuri sinun tilanteeseesi. Mikäli tämän verkkosivuston tiedoissa viitataan tietynlaiseen verotuskohteluun, kohtelu riippuu kunkin asiakkaan yksilöllisestä tilanteesta ja voi muuttua tulevaisuudessa. Mahdollisten sijoittajien on hankittava riippumattomia sijoitusneuvoja ja otettava selvää omalla lainkäyttöalueellaan sovellettavista oikeudellisista vaatimuksista, valuuttasäännöstelystä ja veroista.

Commodity Invesco Physical Gold ETC Equity Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc Fixed Income Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc Fixed Income Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist